top of page
Super Metering pump 
משאבת סופר מדידה  

 

Fuji Techno Industries Corporation
פקה שתוכננה במיוחד הופכת את כמות הנוזל הכוללת שנפלטה משלושה צילינדרים לקבועה תמיד. בוכנות נועדו לבצע תנועות שונות בשישה שלבים בתוך סיבוב אחד של הפקה. משאבת מדידת העל תוכננה כך שהכמות הכוללת של הנוזל שנפלט שווה כל הזמן. יתר על כן, מהירות הזרימה המיידית של הפריקה זהה לזו של היניקה, ולכן התרחשות הקוויטציה מדוכאת. גם בזמן המעבר בין יניקה לפריקה, תנועת כדור השסתום כל כך חלקה עד שלא מתרחשות פעימות ודליפה. מכיוון שיש מעט שחיקה של כדור השסתום ומושבי השסתום, ניתן לשמור על דיוק גבוה למשך תקופה ארוכה

bottom of page